Jaya Pradha

Address

Jaya Pradha's home address

202/Juhu Princess, Juhu Beach, Juhu, Mumbai 400049.

 

Amit Khanna, Farha, Shekhar Kapur, are the nearest neighbours of Jaya Pradha.

Birth Day

Jaya Pradha's birth day

Jaya Pradha's Neighbours